Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa

Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa

Polityka dot. współczesnego niewolnictwa

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie przedstawia działania podejmowane przez Hozelock w celu zrozumienia potencjalnych zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem oraz zastosowania środków, które mają zagwarantować, że w ramach prowadzonej przez Hozelock działalności lub w obrębie łańcuchów dostaw Hozelock nie dochodzi do naruszeń noszących znamiona niewolnictwa lub handlu ludźmi. Oświadczenie to odnosi się do działalności firmy w trakcie roku podatkowego obejmującego okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Hozelock ma świadomość odpowiedzialności za podjęcie określonych kroków mających przeciwdziałać niewolnictwu i handlu ludźmi.

Firma Hozelock jest silnie zaangażowana w działania zapobiegające przypadkom niewolnictwa i handlu ludźmi we wszystkich obszarach jej działalności, a także w dążenie do zagwarantowania, że jej łańcuchy dostaw są całkowicie wolne od tego typu nadużyć.

 Oświadczenie

Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem i narusza podstawowe prawa człowieka. Przybiera on różne formy, takie jak niewolnictwo, poddaństwo, praca przymusowa i obowiązkowa oraz handel ludźmi, których wspólną cechą jest pozbawienie wolności osoby przez inną osobę w celu wykorzystania jej dla zysku osobistego lub handlowego. Firma Hozelock przyjęła strategię zerowej tolerancji dla jakichkolwiek przejawów współczesnego niewolnictwa i zobowiązuje się do postępowania w sposób etyczny i uczciwy we wszystkich transakcjach i relacjach biznesowych, jak również wdrażania skutecznych metod kontroli umożliwiających weryfikowanie, czy współczesne niewolnictwo nie występuje w ramach prowadzonej przez nas działalności ani w obrębie naszego łańcucha dostaw.

Zobowiązujemy się także do zachowania przejrzystości w prowadzonej przez nas działalności oraz działaniach podejmowanych w celu zwalczania przypadków współczesnego niewolnictwa w obrębie naszych łańcuchów dostaw, pozostając w zgodzie z obowiązkami wynikającymi z brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku. Oczekujemy zachowania równie wysokich standardów etycznych od wszystkich naszych podwykonawców, dostawców i partnerów biznesowych. W zawieranych z Hozelock umowach znajdują się zapisy zakazujące stosowania pracy przymusowej, obowiązkowej lub niewolniczej oraz zatrudniania osób będących ofiarami niewolnictwa, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Spodziewamy się, że nasi dostawcy będą oczekiwać zachowania równie wysokich standardów etycznych od swoich dostawców.

Niniejsza polityka ma zastosowanie wobec wszystkich osób pracujących dla lub w imieniu Hozelock, włącznie z pracownikami wszystkich szczebli, kadrą kierowniczą i dyrektorską, pracownikami tymczasowymi, pracownikami oddelegowanymi, stażystami i praktykantami, podwykonawcami, zewnętrznymi konsultantami, przedstawicielami stron trzecich i partnerami biznesowymi.

Niniejsza polityka nie stanowi części umowy o pracę zawartej z żadnym z pracowników Hozelock, a jej treść może ulec zmianie w dowolnym momencie.

 Odpowiedzialność

Powołano międzynarodowy zespół, którego zadaniem jest zapewnienie zgodności niniejszej polityki z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi i etycznymi, a także kontrolowanie, czy objęte tą polityką osoby i podmioty pozostające pod kontrolą Hozelock postępują zgodnie z jej postanowieniami.

Dyrektor ds. zakupów odpowiada na co dzień za wdrażanie niniejszej polityki, nadzorowanie jej realizacji i skuteczności, udzielanie odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, sprawdzających systemy i procedury pod kątem efektywności w przeciwdziałaniu przypadkom współczesnego niewolnictwa.

Kierownicy liniowi na wszystkich szczeblach są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby podległe im osoby zapoznały się ze zrozumieniem z niniejszą polityką i otrzymały odpowiednie przeszkolenie z zakresu treści polityki oraz współczesnego niewolnictwa w łańcuchach dostaw.

Stosowne regulaminy

Firma Hozelock działa zgodnie z następującymi regulaminami, które opisują nasze podejście do identyfikowania zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem i podejmowania kroków mających przeciwdziałać niewolnictwu i handlu ludźmi w ramach prowadzonej przez nas działalności:

Ujawnianie nieprawidłowości

Zachęcamy wszystkich pracowników, klientów i partnerów biznesowych Hozelock do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpośrednią działalnością naszej firmy lub jej łańcuchami dostaw. Obejmuje to również wszelkie okoliczności mogące nieść ze sobą podwyższone ryzyko występowania niewolnictwa lub handlu ludźmi. Obowiązująca w Hozelock procedura ujawniania nieprawidłowości została opracowana tak, aby ułatwić pracownikom przekazywanie niepokojących informacji bez obaw o ewentualne działania odwetowe. Pracownicy, klienci oraz inne zaniepokojone osoby mogą zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie kopii dokumentu przedstawiającego procedurę ujawniania nieprawidłowości oraz formularza zgłoszenia nieprawidłowości.

Kodeks postępowania dla dostawców

Hozelock zobowiązuje się do nadzorowania standardów etycznych stosowanych przez dostawców. Dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy, ich godnego traktowania i szanowania, jak również działania w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Hozelock współpracuje z dostawcami w celu upewnienia się, czy postępują zgodnie z kodeksem i dbają o warunki, w jakich przebywają ich pracownicy. Poważne naruszenia kodeksu postępowania dla dostawców Hozelock będą skutkować rozwiązaniem współpracy z danym dostawcą.

Rekrutacja

Firma Hozelock korzysta wyłącznie z usług wybranych, cieszących się dobrą opinią agencji rekrutacyjnych, za pośrednictwem których pozyskuje personel. Zatrudnienie pracowników zrekrutowanych przez agencję, z którą wcześniej nie współpracowaliśmy, zawsze poprzedza weryfikacja metod jej działania.

Zgodność z polityką

Musisz zapoznać się ze zrozumieniem z treścią niniejszej polityki i postępować zgodnie z jej postanowieniami.

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków współczesnego niewolnictwa w dowolnym obszarze naszej działalności lub w dowolnym ogniwie naszego łańcucha dostaw jest obowiązkiem każdej z osób zatrudnionych przez Hozelock lub pracujących pod naszą kontrolą. Oczekujemy od ciebie unikania wszelkich działań mogących prowadzić do naruszenia postanowień niniejszej polityki lub sugerować takie działanie.

Jeśli sądzisz lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia postanowień niniejszej polityki lub może dojść do tego w niedalekiej przyszłości, twoim obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie swojego przełożonego.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwości oraz podejrzeń dotyczących ewentualnych przypadków współczesnego niewolnictwa w dowolnym obszarze naszej działalności lub w naszych łańcuchach dostaw bez zbędnej zwłoki.

Jeśli sądzisz lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia postanowień niniejszej polityki lub może do tego dojść, musisz jak najszybciej powiadomić o tym swojego przełożonego lub zgłosić naruszenie zgodnie z polityką ujawniania nieprawidłowości.

Jeśli nie masz pewności, czy dany czyn, sposób traktowania pracowników lub zapewniane im warunki na którymkolwiek z poziomów łańcucha dostaw stanowią formę współczesnego niewolnictwa, zgłoś swoje wątpliwości przełożonemu lub przedstawicielowi działu kadr.

Naszym celem jest zachęcanie do otwartości i będziemy wspierać każdą osobę, która zgłasza nieprawidłowości w dobrej wierze, nawet jeśli okażą się one nieprawdziwe. Zobowiązujemy się do zagwarantowania, że nikomu nie będzie grozić niekorzystne traktowanie w następstwie zgłoszenia w dobrej wierze podejrzeń o występowanie którejkolwiek z form współczesnego niewolnictwa w ramach prowadzonej przez nas działalności lub w obrębie naszego łańcucha dostaw. Niekorzystne traktowanie obejmuje zwolnienie z pracy, postępowanie dyscyplinarne, grożenie lub inne niesprawiedliwe traktowanie wynikające ze zgłoszenia przez danego pracownika zauważonych nieprawidłowości. Jeśli uważasz, że zostałeś(-aś) ofiarą takiego traktowania, należy jak najszybciej poinformować o tym dział kadr. Jeśli sporna kwestia nie zostanie rozstrzygnięta, jako pracownikowi Hozelock przysługuje ci prawo złożenia formalnego zażalenia zgodnie z obowiązującą procedurą rozpatrywania skarg.

Komunikacja i znajomość polityki

Szkolenie z zakresu treści niniejszej polityki i zagrożeń dla naszej działalności związanych z przypadkami współczesnego niewolnictwa w naszych łańcuchach dostaw stanowi część procesu wdrażania osób zatrudnianych przez Hozelock. W razie potrzeby szkolenie o takiej tematyce będą przeprowadzane regularnie.

Strategia Hozelock zakładająca zerową tolerancję dla działań noszących znamiona współczesnego niewolnictwa musi zostać przedstawiona wszystkim dostawcom, podwykonawcom i partnerom biznesowym na samym początku podejmowanej współpracy biznesowej, a następnie wiedza ta powinna być utrwalana stosownie do sytuacji.

Naruszenie polityki

Każdy pracownik, który dopuści się naruszenia niniejszej polityki, zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu naruszenia lub rażącego naruszenia etyki zawodowej.

Możemy zakończyć współpracę z określonymi osobami lub organizacjami działającymi w naszym imieniu, jeśli dopuszczą się naruszenia niniejszej polityki.