Regulamin

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu. Wespół z polityką prywatności regulamin określa stosunek łączący Hozelock z użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z niniejszej strony internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu lub nie zgadzasz się z jego postanowieniami, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem info@www.hozelock.pl lub numerem 0121 313 4242, zanim rozpoczniesz korzystanie z niniejszej witryny internetowej.

Mamy prawo zmienić treść regulaminu lub polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez aktualizację tej strony. Zachęcamy do odwiedzania tej strony od czasu do czasu w celu zapoznania się z aktualną treścią regulaminu na wypadek, gdyby wprowadzone zostały w nim jakiekolwiek zmiany. Odwiedzając niniejszą stronę internetową i korzystając z jej zasobów, zgadzasz się z postanowieniami regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym regulaminem, musisz opuścić tę stronę internetową.

Informacje o Hozelock
Hozelock Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii. Nasza siedziba główna mieści się pod adresem Midpoint Park, Minworth, Sutton Coldfield, B76 1AB, a spółkę wpisano do rejestru pod numerem 645367, natomiast do rejestru VAT pod numerem 490917519.
Można skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres info@www.hozelock.pl, lub telefonicznie pod numerem 0121 313 4242.
Strona internetowa, której dotyczą postanowienia niniejszego regulaminu i za którą odpowiadamy, jest dostępna pod adresem www.hozelock.pl.

Zakres korzystania ze strony internetowej i prawa własności intelektualnej
Udostępniamy niniejszą stronę na prywatny użytek odwiedzających ją użytkowników. Mamy prawo modyfikować i usuwać zamieszczone na niej treści, a także odmawiać dostępu do nich w dowolnym momencie.
Strona internetowa oraz wszystkie zamieszczone na niej materiały są chronione prawem własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, i należą do Hozelock lub zostały nam użyczone na mocy licencji. Wspomniane materiały mogą obejmować między innymi projekt użytkowy, układ elementów, oprawę graficzną oraz dokumenty, jak również inne treści, takie jak artykuły, historie czy też opisy.
Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej w jakiejkolwiek formie stronom trzecim w celach komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Hozelock.
Dopuszczalne jest drukowanie lub pobieranie materiałów ze strony internetowej na użytek własny oraz kopiowanie zamieszczonych na niej treści w celu przekazania osobom trzecim do wiadomości prywatnej, pod warunkiem że:
* przetwarzane materiały nie będą w żaden sposób modyfikowane,
* materiały graficzne nie będą oddzielane od towarzyszącego im tekstu,
* wszystkie kopie będą uzupełnione informacją na temat praw autorskich i własności znaków towarowych, a niniejsza strona internetowa zostanie w sposób czytelny wskazana jako źródło pochodzenia tych materiałów,
* osoba, której udostępniane będą te materiały, zostanie o tym wyraźnie poinformowana.

Odpowiedzialność Hozelock wobec użytkownika
Niniejszy regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Hozelock wobec użytkownika strony internetowej za:
* obrażenia lub śmierć odniesione w rezultacie naszego niedbalstwa,
* oszustwo,
* wszelkie kwestie, w przypadku których wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności jest niezgodna z obowiązującym prawem.
Nie gwarantujemy całkowitej kompatybilności niniejszej strony internetowej ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkownika. Nie gwarantujemy ciągłej dostępności niniejszej strony internetowej ani jej dostępności w określonym czasie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie.
Odpowiadamy wyłącznie za straty poniesione w wyniku naruszenia przez Hozelock warunków niniejszego regulaminu. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty niestanowiące dających się przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Hozelock warunków niniejszego regulaminu, na przykład w sytuacji, gdy szkody te nie mogły zostać przewidziane przed wejściem na tę stronę internetową lub w trakcie jej przeglądania. Zakres odpowiedzialności Hozelock wobec użytkownika niniejszej strony internetowej nie będzie w żadnym wypadku obejmować pogorszenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi utraty danych, utraty zysków lub zakłócenia działalności przedsiębiorstwa.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy. Chociaż podejmujemy wszelkie starania, aby informacje te były poprawne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości. Wobec tego użytkownik nie powinien całkowicie polegać na zamieszczonych tu informacjach. Zachęcamy do uzyskania dalszych porad lub wyjaśnień przed podjęciem decyzji w oparciu o informacje widoczne na tej stronie internetowej. Treść powyższego punktu nie ogranicza opisanego wcześniej zakresu odpowiedzialności Hozelock wobec użytkownika strony internetowej.

Łącza do innych stron internetowych
Na stronie internetowej mogą pojawić się łącza prowadzące do innych witryn, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W takich przypadkach staramy się w czytelny sposób informować, że otwarcie łącza powoduje opuszczenie naszej strony internetowej. Nie odpowiadamy w żaden sposób za treść takich witryn i nie prowadzimy działań mających na celu ich promocję. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności obowiązującymi na odwiedzanych stronach internetowych.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie łącz do takich stron na innych witrynach internetowych bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Hozelock.

Zakres korzystania ze strony internetowej i prawa własności intelektualnej
Udostępniamy niniejszą stronę na prywatny użytek odwiedzających ją użytkowników. Mamy prawo modyfikować i usuwać zamieszczone na niej treści, a także odmawiać dostępu do nich w dowolnym momencie.
Strona internetowa oraz wszystkie zamieszczone na niej materiały są chronione prawem własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, i należą do Hozelock lub zostały nam użyczone na mocy licencji. Wspomniane materiały mogą obejmować między innymi projekt użytkowy, układ elementów, oprawę graficzną oraz dokumenty, jak również inne treści, takie jak artykuły, historie czy też opisy.
Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej w jakiejkolwiek formie stronom trzecim w celach komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Hozelock.
Dopuszczalne jest drukowanie lub pobieranie materiałów ze strony internetowej na użytek własny oraz kopiowanie zamieszczonych na niej treści w celu przekazania osobom trzecim do wiadomości prywatnej, pod warunkiem że:
* przetwarzane materiały nie będą w żaden sposób modyfikowane,
* materiały graficzne nie będą oddzielane od towarzyszącego im tekstu,
* wszystkie kopie będą uzupełnione informacją na temat praw autorskich i własności znaków towarowych, a niniejsza strona internetowa zostanie w sposób czytelny wskazana jako źródło pochodzenia tych materiałów,
* osoba, której udostępniane będą te materiały, zostanie o tym wyraźnie poinformowana.

Zawieranie umów na odległość
Treść zamieszczona na tej stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej prowadzącej do zawarcia stosunku umownego z tobą lub jakąkolwiek stroną trzecią, z wyjątkiem niniejszego regulaminu, którego postanowienia regulują stosunki łączące użytkownika z Hozelock w zakresie korzystania z tej strony internetowe.
Jeśli zawrzesz umową ze stroną trzecią, która została wymieniona lub wspomniana na niniejszej stronie internetowej, twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy proponowane warunki umowy są akceptowalne, w razie potrzeby zasięgając porady prawnej.

Prawo właściwe i właściwość sądu
Opracowanie, interpretacja, wykonanie, ważność oraz pozostałe aspekty niniejszego regulaminu lub dowolnego z jego postanowień podlegają prawu Anglii i Walii.
Angielskie i walijskie sądy posiadają właściwość niewyłączną do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z treści niniejszego regulaminu lub związanych z korzystaniem ze strony internetowej Hozelock.