Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

1.0 Wprowadzenie

Podobnie jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, nasza działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne i otaczające nas społeczności. Jako rynkowy lider firma Hozelock jest ceniona za wysoką jakość produktu, innowacyjność i wierność zasadom etyki. Wartości te przyświecają nam w kontaktach z klientami, konsumentami, dostawcami i pracownikami, zarówno gdy działamy lokalnie, jak i na skalę globalną.

Ten dokument podsumowuje nasze zobowiązania, a także nakreśla sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność, oraz standardy, jakie staramy się utrzymywać.

Będziemy w dalszym ciągu dostarczać produkty i usługi skrojone na miarę potrzeb współczesnego konsumenta, jednocześnie dążąc do jeszcze lepszej przyszłości.

2.0 Polityka

Społeczna odpowiedzialność biznesu to niezwykle rozległy obszar, dlatego zdecydowaliśmy się wyodrębnić pięć aspektów, na których skupią się nasze działania i które stanowią dla nas punkt wyjścia tu i teraz, w 2008 roku.

Miejsce pracy – zachęcanie do rozwoju zawodowego, dbania o własne dobre samopoczucie i tworzenia pozytywnego środowiska pracy

Środowisko – odpowiedzialne działanie w odniesieniu do zużycia wody i energii oraz podejmowanie starań na rzecz ograniczania ilości odpadów

Społeczność – zarządzanie naszym wpływem na lokalne społeczności i zaangażowanie w ich rozwój

Etyka – prowadzenie działalności biznesowej w odpowiedzialny i etyczny sposób, a także z poszanowaniem innych osób

Dobroczynność – podejmowanie działań dobroczynnych poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami charytatywnymi

Wymienione powyżej obszary zainteresowania z czasem będą się rozrastać i ulegać zmianom, gdy już zaczniemy osiągać pierwsze z założonych celów. Podejmowane przez nas działania mają charakter ciągły i nie mają postaci pojedynczego projektu lub inicjatywy. Staramy się na stałe osadzić tę filozofię i sposób myślenia w naszej kulturze organizacyjnej.

3.0 Nadzór

Utworzyliśmy odrębny zespół, którego zadaniem jest nadzorowanie postępu w realizowaniu kluczowych założeń naszego planu. Jego członkowie monitorują podejmowane działania i rozwiązują ewentualne problemy, tak abyśmy mogli pokonać wszelkie przeszkody w drodze do celu.
Koncentrują się na określonych projektach, zapewniając nam wsparcie indywidualnych osób ze wszystkich obszarów naszej działalności (np. ograniczanie ilości odpadów, rozbudowa instalacji do recyklingu surowców, ograniczanie zużycia energii, rozwój współpracy z partnerami edukacyjnymi i charytatywnymi). Im więcej zaangażowanych osób, tym więcej pomysłów na osiągnięcie postępu w obrębie każdego z pięciu zidentyfikowanych obszarów zainteresowania.

4.0 Cele

Istotne jest skoncentrowanie się na realizowanym projekcie, w czym pomagają jasno określone i mierzalne cele. Cele te również będą ewoluować wraz z osiąganymi postępami.

Środowisko
1) Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w zakładzie w Midpoint Park.
2) Opracowanie wykonalnego sposobu gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej.
3) Ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko śmieci.

Społeczność
1) Realizacja 50-dniowego projektu łączenia biznesu z edukacją
2) Opracowanie i rozpowszechnienie Karty Dobrego Sąsiada
3) Aktywne uczestnictwo w grupie biznesowej Castle Vale działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności

Etyka
1) Opracowanie podstawowych zasad etyki dla pracowników
2) Stworzenie procedur przeprowadzania audytów u dostawców (wraz z kontrolą aspektów etycznych)
3) Zabezpieczenie procesów zarządzania danymi

5.0 Rozwój organizacji

Wyszczególnione cele stanowią jedynie punkt wyjścia dla planowanych działań i będą ulegały zmianom w nadchodzących latach. Zespół nadzorujący będzie monitorował postępy, dostarczając stosowne informacje zwrotne. Dokument ten będzie modyfikowany wraz z rozwojem rynku i naszego przedsiębiorstwa. Zespół nadzorujący będzie weryfikował jego treść tak często, jak będzie to konieczne, aby zawsze odzwierciedlał rzeczywistość, oddając to, co i w jaki sposób robimy.

Polityka zrównoważonego rozwoju – maj 2008